Hibe ve Teşvikler

Yardımımız, vizyonunuzu ortaya çıkarmanın sırrı olabilir

Müşterilerimizin hayatında anlamlı değişikler yapmak için doğru zihinleri bir araya getiriyoruz.

1512 Girişimcilik Destek Programı

Amacı

Bireysel girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini destekleme noktasında firma kurarak yenilikçi ürünlere dönüştürebilmeleri amacıyla iş fikrinden pazara kadar olan faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir

Üniversitelerin;

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,

Herhangi bir ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programından mezun kişi,

Destek Unsurları
 • Personel giderleri,
 • Seyahat giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri,
 • Yurt içi ve yurt dışı hizmet alım giderleri,

Destek Oranı: %100

707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Programı

Amacı

KOBİ niteliğindeki firmaların Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünlerin/süreçlerin, bir Müşteri Kuruluş eşliğinde ortaya çıkarılacağı ortaklı projelerin desteklenmesi ile birlikte hem işbirliklerini artıracak hem de Ar-Ge destekleri için ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlanacaktır.

Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
Destek Unsurları
 • Personel giderleri
 • Seyahat giderleri
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri
 • Malzeme ve sarf giderleri

Destek Oranı: %40

1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

Amacı

Araştırma-geliştirme projeleri kapsamında projelere sahip olan ve bu projeler için farklı uzmanlık alanlarına ihtiyaç duyan özel kuruluşların araştırma ve üniversitelerle iş birliği içinde oluşturdukları etkinliklerin desteklenmesi amaçlanmıştır.

Kimler Faydalanabilir
En az bir üniversite ile iş birliği yapmış olan ihracatçı birlikleri, sanayi ve ticaret odaları başvuru yapabilmektedir.
Desteklenecek Giderler :
 • Posta ve kurye giderleri
 • Basım ve kırtasiye giderleri
 • Ulaşım ve konaklama giderleri
Destek Üst Limiti:

TEYDEB Alan Kurulu tarafından proje kapsamında belirlenir.

Destek Oranı :

Desteklenecek giderler kapsamında değişkenlik göstermektedir.

Destek Süresi :

Sınırlandırılmış bir süre bulunmamaktadır.

Başvuru Şartları :
 • Etkinlik tarihinden en az 2 ay önce iş birliği kapsamında başvuru yapılmalıdır.
 • Başvurular TÜBİTAK-Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı taraf ından alınmaktadır.
 • Bilimsel esaslara uygun olan araştırma-geliştirmeye faaliyetlerine ilişkin iş birliği projeleri destek kapsamına girmektedir.

1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı

Amacı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
Yurt dışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi
Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
Proje esaslı araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
Üniversite iş birliği ile Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
Destek Unsurları
 • Personel giderleri
 • Alet, teçhizat ve kalıp giderleri
 • Test analiz ve ölçüm cihazları giderleri
 • Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri
 • YMM giderleri
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri

Destek Oranı: %75

1507-KOBI Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Amacı

Bu çağrı kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların desteklenen projeler ile firmaların;

Rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,

Ortak ya da tek başına sistematik Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,

Proje esaslı araştırma – teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,

Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi,
Ar-Ge ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Kimler Faydalanabilir
KOBİ statüsünde olan işletmeler
Destek Unsurları
 • Personel giderleri
  Alet, teçhizat ve kalıp giderleri
 • Test analiz ve ölçüm cihazları giderleri
 • Danışmanlık ve hizmet alımı giderleri
 • YMM giderleri
 • Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri

Destek Oranı: %75

Uluslararası Ağlara Üyelik Desteği

Amacı

Ülkemizin aidat ödeyerek katılım sağladığı AB ÇP Programı kapsamında sunulan proje önerilerine dâhil olunması ve Avrupa Birliği Çerçeve Programlarının önceliklerinin belirlenmesinde etkili olan ağlara üyeliğin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Faydalanabilir
Üniversiteler, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar ve ulusal mevzuat uyarınca Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler başvurabilir.
Destek Unsurları
 • Seyahat giderleri
 • Eğitim katılım bedeli
 • Konsorsiyum kurma amaçlı organizasyon desteği
 • Toplantı salonu kirası ve yardımcı malzeme giderleri,diğer masraflar
 • Öğle yemeği masrafları
 • Toplantı süresince sunulan diğer ikram masrafları
 • Ses sistemi ve projeksiyon gibi toplantıda kullanılacak teknik ekipman kirası
 • Organizasyonla ilgili daha önceden öngörülemeyen,
 • TÜBİTAK’ın onay vereceği diğer giderler
 • Marie Skłodowska-Curie ön değerlendirme destek programı kapsamında, proje ön değerlendirme hizmet bedeli

Avrupa Birliği Programları

AB Çerçeve Programları, bilimsel araştırmalar, teknolojik gelişmeler ve inovatif faaliyetleri destekleyen, dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programıdır. Avrupa Birliği politikalarına ilişkin alanlarda üye ülkeleri iş birliğine teşvik eder.

Program Hedefleri
 • Küresel iş birlikleri yoluyla ekonomik rekabet gücünü artırmak
 • Bilgi ve deneyim birikimini ekonomik değere dönüştürmek
 • Yeni iş sahaları ve yatırım alanları oluşturmak
 • Kaynakları verimli kullanarak bilim ve teknolojiyi pazara taşımak
 • Toplumsal, ekonomik ve teknolojik sorunlara çözüm üretebilmek
 • Bilim ve teknoloji yoluyla uluslararası arenada güç kazanmak
 • Yeni ekonomik ilişkiler geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak
 • Diğer ülkelerde üretilen ve kullanılan son teknolojilere erişmek
Program Çerçevesi (Ufuk2020 - Horizon2020 - H2020)
3 ana başlık altında yürütülmektedir;Endüstriyel LiderlikBilimsel MükemmeliyetToplumsal SorunlarKOBİ’lerde YenilikAvrupa Araştırma Konseyi
UlaşımNanoteknolojiYeni ve Gelişen Teknolojiler
ÇevreBiyoteknolojiAraştırma AltyapılarıSağlıkUzay TeknolojileriMarie-Curie BurslarıGıda ve TarımBilgi ve İletişim TeknolojileriEnerjiGüvenlikSosyal Bilimler
80 milyar Euro bütçe ile 2014-2020 yılları arasında 3 başlık altında tamamlanmıştır

Ufuk Avrupa Programı

Hedefler
 • Sosyo-ekonomik değerleri sürdürülebilir kılmak
 • Toplumsal sorunlara cevap vermek
 • Avrupa’nın istihdamını ve değer katacak her noktada kapasitesini yükseltmek
 • Avrupa’yı bilimsel ve teknolojik yönden daha ileriye taşımak ve güçlendirmek
Bütçesi 95.5 milyar Avro ( %53.5 Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet, %13.4 Yenilikçi Avrupa, %25 Bilimsel Mükemmeliyet, %3.4 Katılımın Yaygınlaştırılması ve Avrupa Araştırma Ağının güçlendirilmesi) olması öngörülen araştırma ve yenilik programı 7 yıl için (2021-2027) planlanmıştır.
Ufuk Avrupa Program Yapısı ve Bileşenleri
 • Bilim
 • Avrupa Araştırma Konseyi
 • MSCA Eylemleri
 • Araştırma Altyapıları
Küresel Sorunlar ve Endüstriyel Rekabet
 • Sağlık
 • Sivil Güvenlik
 • Gıda, doğal kaynaklar, tarım ve çevre
 • İklim, enerji ve mobilite
 • Endüstri ve uzay
 • Kültür, yaratıcılık ve kapsayıcı toplumlar
Yenilikçi Avrupa
 • Avrupa Yenilik Konsey
 • Avrupa Yenilik Ekosistemi
 • Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü
Katılımın Yaygınlaşması ve ERA’nın Güçlendirilmesi
 • Mükemmeliyetin Paylaşımı ve Yayılımı
 • Avrupa Araştırma ve Yenilik Sisteminin Reformu ve Geliştirilmesi
Ufuk Avrupa Misyonları
 • İklim Değişikliği Misyonu
 • Kanser Misyonu
 • Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu
 • Karbonsuz ve Akıllı Şehirler Misyonu
 • Sağlıklı Okyanuslar, Denizler ve Sular Misyonu
Desteklenen Aktivite Türleri

Ar-Ge Aktiviteleri

 • Temel ve uygulamalı Ar-Ge aktiviteleri desteklenir (prototip oluşuncaya kadar olan aktiviteler)
 • Koşullar: En az 3 farklı ülkeden en az 3 farklı kurumdan oluşan bir konsorsiyum
 • Bütçe: Doğrudan masrafların %100’ü + Dolaylı masrafların %25’i

İnovasyon Aktiviteleri

 • Pazara yakın inovasyon aktiviteleri desteklenir: prototipin test edilmesi, demonstrasyon, pilot uygulama, validasyon vs.
 • Koşullar: En az 3 farklı ülkeden en az 3 farklı kurumdan oluşan bir konsorsiyum
 • Bütçe: Kar amacı gütmeyen kurumlar için doğrudan masrafların %100’ü + dolaylı masrafların %25’i
 • Kar amacı güden kurumlar için doğrudan masrafların %70’i + dolaylı masrafların %25’i
Koordinasyon ve Destek Aktiviteleri

Bilgi yayma, bilinirlik yaratma, iletişim, network oluşturma, koordinasyon, destek hizmetleri

Koşullar: AB üyesi ve aday ülkeden en az 1 kurum

Bütçe: Doğrudan masrafların %100’ü + Dolaylı masrafların %25’i

En az 3 farklı ülkeden en az 3 farklı kurumdan oluşan bir konsorsiyum kuralı uygulanmayan programlar;

 • EIC – Avrupa İnovasyon Konseyi
 • ERC- Avrupa Araştırma Konseyi
 • Marie-Curie Bursları
 • Araştırma Altyapıları
UFUK 2020 TÜBİTAK Destekleri
 • Koordinatörlüğü Destekleme Programı
 • Seyahat Desteği Programı
 • Yabancı Araştırmacı Seyahat Desteği
 • Ağlara Üyelik Desteği
 • Marie-Curie Proje Ön Değerlendirme Desteği
 • ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı

1505 Üniversite-Sanayi Iş Birliği Destek Programı

Amacı

Türkiye’de yerleşik olan ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitüleri ile iş birliği yapılmış, ürüne veya sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılan projeler desteklenmektedir.

Kimler Faydalanabilir
Bir yürütücü kuruluş ve bir müşteri kuruluş iş birliğiyle yapılan ortak başvurular sonucunda bu destek kapsamında tüm kurumlar faydalanabilmektedir.
Desteklenecek Giderler

Yürütücü Kuruluşa ait KDV dâhil olmak üzere;

 • Sözleşmeli Personel&Bursiyer
 • Seyahat (Yurt içi & yurt dışı ulaşım ve konaklama)
 • Alet/Teçhizat (bir kısmı veya tamamı proje sonunda müşteri kuruluşa devredilebilir)
 • Malzeme ve Sarf Giderleri
 • Hizmet Giderleri (proje toplam bütçesinin en fazla %20’si kadar)
Destek Üst Limiti: 1.000.00 TL
Destek Oranı
 • Müşteri Kuruluş KOBİ ise %75
 • Müşteri Kuruluş BÜYÜK ölçekli ise %60

Büyümeyi Keşfedin.

Neden You Plus?

5 yılı aşkın sektör tecrübemiz ile firmaların büyüme hızlarına ve rekabetçiliğe katkı sağlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları ve AB Çerçeve programları gibi ulusal ve uluslararası destekler için gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanmasında sonuç odaklı bir çalışma disiplinini benimsiyoruz. Proje geliştirme faaliyetlerini müşteri gereksinimlerine göre önceliklendiriyor ve süreci bu doğrultuda koordine ediyoruz.

235

Müşteri Deneyimi ve Tecrübe

400

Ulusal Ve Uluslararası Proje Desteği

500

Milyon TL'nin
Üzerinde Fon

.

Gerekli Fonlara Ulaşın.

Proje Geliştirme

Proje geliştirme hizmetimiz, gerekli fonlara ulaşmak için kaynakları planlama, organize etme, koordine etme ve kontrol etme süreci ve tesisidir. Süreç, konseptten sonuca -yani başarıya- kadar gerekli her şeyi kapsar. Altı aşaması vardır; başlatma, tanımlama, tasarım, geliştirme, uygulama ve takip aşamaları.

İhtiyaç duyduğunuz fonlara ulaşmanız için gerekli olan projeyi geliştirecek profesyonellerimiz kaynaklarınızı, bilginizi ve zamanınızı en verimli şekilde yönetmek için hazır. Büyümenize destek olacak hibe ve teşviklerin doğasında var olan fırsatlara odaklanır ve bunları rekabet avantajı yaratmak için kullanırız.

We Will Help You Every Step Of The Way

Lorem ipsum dolor sit amet, cotns ctetur all of the adicing elit, sed do eiusmod tempor ale dunt ut labore et dolore magna aliqua Mauris amet.

important things you should know

Sıkça Sorulan Sorular

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, conse ctetur adipiscing elit. Ut elit tellus off, luctus nec ullamc orper mattis, pvinar dapibus leo.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.